ALGEMENE VOORWAARDEN – WEBSHOP & WINKEL:

Algemene voorwaarden
Frederik Premier B.V., handelend onder de naam: ”ENB Interiors”.

Frederik Premier B.V
Frederikstraat 68
2514 LM ‘s-Gravenhage
Telnr: 070 360 01 44
KvK-nummer: 27197402


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Frederik Premier. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Frederik Premier behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Bestelling en overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen door het gewenste artikel toe te voegen in de winkelwagen. U dient deze volledig en op waarheid berust in te vullen. Frederik Premier behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zodra u zich niet aan de door Frederik Premier gestelde voorwaarden houdt.

Prijzen& Betaling
De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Frederik Premier is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Betaling geschiedt door middel van het betaalsysteem in de webshop. Ukunt u betalen via iDEAL, via uw eigen bank of met Mastercard, Visa of Maestro. Zodra het verschuldigde bedrag op onze bankrekening aanwezig is, zal Frederik Premier het artikel verzenden. Indien de online bestelling na 24 uur niet is bevestigd, wordt de bestelling automatisch geannuleerd u ontvangt hierover geen bericht.

Annulering
Een bestelling kan door de klant geannuleerd worden tot het moment dat de bestelling wordt verstuurd. Om een bestelling te annuleren dient u een mail te sturen naar info@frederikpremier.com onder vermelding van uw naam en het bestelde artikel.

Verzend- en bezorgkosten
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De kosten voor verzending  zijn afhankelijk van het Post NL pakketten tarief;

Afhalen
U kunt desgewenst uw bestelling afhalen in onze winkel;

Frederik Premier
Frederikstraat 68
2514 LM ‘s-Gravenhage
Telnr: 070 36 00 144


Levering

Bestellingen via onze website lopen via het winkelmagazijn waardoor het mogelijk is dat uw artikel onverhoopt niet meer op voorraad is. Wij controleren na ontvangst van uw bestelling daarom altijd eerst of uw artikel aanwezig is. Wanneer door u bestelde artikelen onverhoopt niet aanwezig zijn, zullen wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en u eventueel een alternatief aanbieden.

De termijn van levering is afhankelijk van de postbezorging Post NL. Bij bestellingen buiten de EU wordt u door ons bericht over manier van bezorging en de bezorgingstermijn. Heeft u de artikelen voor een bepaalde datum nodig, geef dit dan aan bij uw bestelling.  Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten of de artikelen op tijd geleverd kunnen worden.

Retourneren
Alle artikelen worden voor verzending gecontroleerd door Frederik Premier. Na ontvangst dient u te controleren of alle artikelen in juiste staat zijn aangekomen. In geval van schade dient u dit direct te melden aan ons. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u recht van retour mits dit binnen acht dagen met bon of online factuur wordt aangegeven. Aanbiedingen uitgesloten, SALE artikelen kunnen dus niet retour.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

 • de artikelen dienen bij Frederik Premier gekocht te zijn;
 • binnen 7 dagen na ontvangst u dit schriftelijk (waaronder ook per email info@frederikpremier.com) hebt aangekondigd;
 • u het product binnen een termijn van 21 dagen na deze aankondiging op eigen kosten (voldoende gefrankeerd) terug stuurt op de door Frederik Premier voorgeschreven wijze en naar het door Frederik Premier opgegeven adres;
 • de artikelen dienen compleet, ongewassen, onbeschadigd en niet gebruikt te zijn;
 • de artikelen dienen voorzien te zijn van het origineel label en/of etiket;
 • de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn


Bestelling& Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ENB Interiors dan wel tussen ENB Interiors en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Frederik Premier, is Frederik Premier niet aansprakelijk.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Frederik Premier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit per e-mail mee te delen en zonder dat Frederik Premier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Frederik Premier kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Garantie
De artikelen van Frederik Premier betreffen handgemaakte producten, op ambachtelijke wijze vervaardigd. Tevens worden ook exclusief natuurlijke materialen gebruikt voor de productie. Eventuele fouten in het product dragen bij aan dit exclusieve karakter. Aan deze fouten in de productie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Rechtskeuze en forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst afgesloten met Frederik Premier zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst die is afgesloten met Frederik Premier is Nederlands recht van toepassing.

Vragen en klachten
Heeft u vragen, klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens, of door ons een email te sturen info@frederikpremier.com

Frederik Premier B.V
Frederikstraat 68
2514 LM ‘s-Gravenhage
Telnr: 070 360 01 44
KvK-nummer: 27197402

ALGEMENE VOORWAARDEN – PROJECTEN

Artikel 1 WERKINGSSFEER

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tot  (project)inrichtingen, meubelen en stofferingen alsmede op alle andere zaken, die in het werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding is verkregen, dan wel anderszins.

2. Behoudens het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zijn de door aanvrager gehanteerde Algemene (Inschrijvings)Voorwaarden niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Frederik Premier B.V. zijn aanvaard.

 

Artikel 2 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Frederik Premier B.V. behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven – ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden

gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht – zijn eigendom.

2. Zonder schriftelijke toestemming van Frederik Premier B.V. mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

3. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 3 de leden 1 en 2, is ter zake van schadevergoeding aan Frederik Premier B.V. een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van Frederik Premier B.V. aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

 

Artikel 3 STELPOSTEN

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen:

a. de kosten voor het monteren van de inrichting of gedeelte daarvan in de breedste zin van het woord;

b. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;

c. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Frederik Premier B.V. zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

 

Artikel 4 OFFERTES

1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is voor afnemer slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk

schriftelijk aan aanvrager is medegedeeld. Een offerte welke voor afnemer op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na de offertedatum.

2. Frederik Premier B.V. behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de opdracht, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend.

3. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Frederik Premier B.V. wordt gegeven, verplicht de aanvrager zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan Frederik Premier B.V. terug te zenden.

Artikel 5 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK

1. Frederik Premier B.V. is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.

2. Frederik Premier B.V. aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.

3. In geval van opdracht neemt Frederik Premier B.V.  bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

4. Wenst de afnemer bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op Frederik Premier B.V. over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht

een beslissing te nemen, waarbij Frederik Premier B.V. het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van Frederik Premier B.V. kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op Frederik Premier B.V. wil overdragen.

5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Frederik Premier B.V. verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

Frederik Premier B.V. is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen

voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Frederik Premier B.V. of derden. De opdrachtgever vrijwaart Frederik Premier B.V. geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Frederik Premier B.V. en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

 

Artikel 6 GUNNING

1. De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan Frederik Premier B.V. dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.

2. Als binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling is gedaan van de gunning aan Frederik Premier B.V. door de opdrachtgever zal Frederik Premier B.V. de opdracht schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever onder vermelding van de datum der mededeling. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist. Indien binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.

 

Artikel 7 WIJZIGING

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen afnemer/Frederik Premier B.V. en aanvrager/opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

Artikel 8 ONTBINDING

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Frederik Premier B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is Frederik Premier B.V. gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.

2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke Frederik Premier B.V. ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

3. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Ter zake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4. Indien de ontbinding, zoals vermeld in lid 3, door Frederik Premier B.V. wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever ter zake van schadevergoeding aan Frederik Premier B.V. een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 9 LEVERTIJD

1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Frederik Premier B.V.. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Frederik Premier B.V.

2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is Frederik Premier B.V. derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. Frederik Premier B.V. moet derhalve eerst ter zake in gebreke worden gesteld.

 

Artikel 10 WIJZIGINGEN VAN HET AANGENOMEN WERK

1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van het project of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het project, worden,

wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

 

Artikel 11 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is Frederik Premier B.V. gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur der periode van niet toerekenbare tekortkoming. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen, waaronder van Frederik Premier B.V. in gemoede niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

 

Artikel 12 UITVOERING VAN HET WERK

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:

a. dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

c. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van Frederik Premier B.V. komt vast te staan;

d. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;

f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Frederik Premier B.V. zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;

g. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

 

Artikel 13 RISICO EN OPSLAG

1. Tenzij Frederik Premier B.V. schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der zaken en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.

2. Indien buiten de schuld van Frederik Premier B.V. de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is Frederik Premier B.V. gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

 

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN STIL PANDRECHT

1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van Frederik Premier B.V. totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.

Daarenboven levert Frederik Premier B.V. nu en in de toekomst alle zaken uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten en nog te sluiten overeenkomsten onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die zaken ten gunste van Frederik Premier B.V. De opdrachtgever krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de zaken derhalve geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Frederik Premier B.V.. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Frederik Premier B.V. uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever te vorderen heeft.

2. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 15 BETALING

1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal de betaling als volgt geschieden:

50 % bij toekenning van de opdracht

50 % voor het opleveren van het project

2. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van Frederik Premier B.V. of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk veertien dagen na de vervaldag betaalt, is deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

3. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.

4. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen.

 

Artikel 16 GARANTIE

1. Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.

2. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.

3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.

4. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van Frederik Premier B.V. door anderen zijn verricht.

5. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van de Frederik Premier B.V.

6. Herstellingen of verandering, welke met lid 5 verband houden, worden door de Frederik Premier B.V. niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij de Frederik Premier B.V. zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.

7. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.

8. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

9. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

10. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte , zon(nestralen), koude, hitte etc.

 

Artikel 17 RECLAME

1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

 

Artikel 18 GESCHILLEN

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de verkoper is gevestigd.

 

Artikel 19 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Frederik Premier B.V. voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.

2. Frederik Premier B.V. is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade waaronder schade van derden of winstderving.

3. Frederik Premier B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

PRIVACY:

Privacy Statement per 25 Mei 2018:

Beste bezoeker, klant,

Op welke wijze gaan wij om met je gegevens?
Vanaf 25 mei 2018 zijn wij verplicht je daar over te informeren en dat doen we graag en, in begrijpelijke taal. Mocht je ondanks onze uitleg nog vragen hebben, schroom dan niet en neem contact met ons op.

IP-adres en e-mailadres
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je IP-adres maar niet je e-mailadres. Indien je berichten achterlaat op onze websites, dan bewaren we je e-mailadres. Ook als je ons een e-mailadres doorgeeft, bewaren we dat. Mocht je via een andere site bij een van onze sites (www.frederikpremier.com en www.thehaguecollections.nl) zijn gekomen dan bewaren we die gegevens. We houden bij en bewaren de informatie m.b.t. welke pagina’s je hebt bezocht binnen onze websites.

Bestellingen en gegevens verwerking
Voor het verwerken van je bestelling hebben we te allen tijde de navolgende gegevens nodig die we dan ook gebruiken en verwerken:

 1. jouw naam
 2. e-mailadres
 3. telefoonnummer
 4. factuuradres en
 5. betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken.

Indien we een bestelling verzorgen in binnen- en buitenland hebben we uiteraard ook het bezorgadres nodig met de naam van de ontvanger.

Bij het bestellen van een product van op onze websites verwerken wij dus de volgende gegevens:

 • de naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres van de besteller
 • betalingsgegevens van de bestelling
 • de naam, adres, woonplaats, (evt.) telefoonnummer van de ontvanger
 • inloggegevens als je een eigen account hebt aangemaakt
 • IP-adres

Inzicht

Vanuit de wet zijn wij verplicht je te allen tijde de mogelijkheid te geven om jouw gegevens in te zien. We kunnen op jouw verzoek zaken aanpassen, echter zijn wij daarbij wel gehouden aan het feit dat wij belangrijke gegevens moeten aanhouden voor o.a. de belastingdienst, We volgen hierbij de wettelijke voorschriften en de bewaartermijn. Na deze bewaartermijn kunnen we altijd de gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens

We bewaren jouw gegevens die betrekking hebben op een bestelling mimimaal 7 jaar. Dit is een verplichting vanuit overheidswegen.

Wie maakt nog meer gebruik van de gegevens?

Binnen onze onderneming maken we gebruik van (externe) specialisten. Hierbij moet je denken aan: softwareleveranciers, betalingsverwerkers, vervoerders. Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de bestelling:

 • De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid
 • Ons financiële softwarepakket
 • Ons CRM pakket
 • Vervoerders
 • Verwerkers van bestellingen

Bovenstaande bedrijven en partijen werken volgens de AVG verplichtingen.

Gebruiken wij ook Cookies?
Ja op onze sites gebruiken we cookies. De informatie vanuit een ‘cookie’ geeft informatie over de bezochte internetsite en daarmee krijgen we inzichten vanuit je bezoek voor en m.b.t.:

 1. het registreren van je voorkeuren
 2. het registeren van activiteiten op de site
 3. het verbeteren van onze service naar de bezoekers

Overdragen van Informatie
Voor het overdragen van specifieke informatie en/of kritische informatie maken wij gebruik van een specifieke beveiligde omgeving (server). Binnen die omgeving werken we met diverse veiligheidsprotocollen die we ook door derden laten testen.

Binnen onze organisatie is de CEO verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Indien je meer informatie zou willen ontvangen kun je altijd een mail sturen via info@frederikpremier.com

Database
Je bent bij ons ingeschreven omdat je dat ooit hebt aangegeven. Op basis van die informatie berichten we je. Mocht je in de nabije toekomst geen berichten meer willen ontvangen dan kun je contact met ons opnemen, of je uiteraard direct uitschrijven via de link die altijd onderaan onze e-mails staat.

Jouw informatie
Mochten wij vanuit onze bedrijfsvoering en of ontwikkelingen die we nu nog niet hebben voorzien binnen deze uitleg jouw informatie anders gaan en of moeten gaan gebruiken dan zullen we je te allen tijde direct informeren. Pas na een bericht en een wijziging van ons regelement kunnen we jouw gegevens gebruiken. We doen dit zodat je altijd e.e.a. kunt weigeren.

Jouw gegevens
Wij kunnen altijd op verzoek laten zien welke gegevens wij van onze bezoekers bewaren. Wil je daar meer over weten, of je zou graag zien dat we je gegevens wijzigen en/of aanpassen, neem gerust contact op via info@frederikpremier.com en dan reageren we binnen 48 uur op je verzoek.

We doen ons best!
We proberen zo goed als mogelijk met je gegevens om te gaan en zo open mogelijk te zijn over hoe wij dat doen. Mocht je hier toch verbeterpunten zien dan vernemen we dat heel graag. Stuur die graag in via info@frederikpremier.com. Het kan zijn dat we dan nog even contact met je opnemen.

Frederik Premier B.V.

Frederikstraat 68
2514 LM, Den Haag